Smarter Buildings start test in bedrijfsverzamelgebouw van KRAGT

Smarter Buildings start test in bedrijfsverzamelgebouw van KRAGT

Door de opkomst van het Internet of Things (IoT) zijn er nieuwe manieren ontstaan om de kwaliteit van het binnenklimaat en de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Hierdoor daalt het energieverbruik en stijgt de productiviteit van gebruikers binnen een gebouw. Door het plaatsen van sensoren kan op kamerniveau luchtkwaliteit, het CO2-niveau en het energieverbruik worden gemeten.  De verzamelde data wordt omgezet in informatie, die gebouwmanagers helpt bij het in kaart brengen van energiestromen en op een gefundeerde manier bepalen welke energiebesparende maatregelen het beste effect geven. Ook kan er meer preventief onderhoud uitgevoerd worden doordat sensoren en meters inzicht geven in de staat van het gebouw en de aanwezige apparatuur.

SCHOOTSESTRAAT
Het Smarter Buildings project (bestaande uit VTEC Lasers & Sensors en Simaxx software) heeft als doelstelling: ‘Het realiseren van een Smart Building oplossing voor nieuwe en bestaande (groepen van) gebouwen waarin gebouwbeheer en gebouwfunctie vergaand geïntegreerd zijn, waarin energieverbruik verder gereduceerd wordt en waarin bewoners maximaal comfort en ondersteuning geboden wordt’.

KRAGT bv heeft haar locatie aan de Schootsestraat in Eindhoven beschikbaar gesteld om het Smarter Buildings concept te testen in een operationele omgeving. Het gebouw, een bedrijfsverzamelpand, is uitgerust met extra meters voor water en energie en klimaatsensoren; de ClearClimate sensor. De ClearClimate sensor heeft als doel inzicht te geven in de (huidige) klimatologische omstandigheden van het pand en te zoeken naar mogelijke energiebesparingen.

SENSOREN
De ClearClimate sensor is ontwikkeld door VTEC en maakt het mogelijk om temperatuur, aanwezigheid van personen, luchtvochtigheid, CO2, vluchtorganische stoffen en licht met slechts één kastje te meten (zie afbeelding links). De data uit deze sensor wordt door Simaxx vertaald naar actiegerichte informatie voor gebouwbeheerders en gebruikers. De analytische regels binnen het Simaxx platform maken het mogelijk om in kaart te brengen in welke klimatische omstandigheden de Schootsestraat zich verkeerd (zie bovenstaande grafiek).

VERVOLG
In de afgelopen periode zijn al meer sensoren geplaatst. Het betreft sensoren om het waterverbruik te meten en aan de klimaatsensor is een fijnstof sensos toegevoegd om fijnstof pm 2.5 te meten. Deze data worden binnenkort ook op het Simaxx platform zichtbaar. De vervolgstappen in dit onderzoek zullen bestaan uit het langdurig meten van de gebouwgegevens en samen met gebouwbeheer te testen hoe informatie het beste teruggekoppeld kan worden en welke conclusies uit de informatie getrokken kunnen worden.  Het uiteindelijke doel is om de meest efficiënte maatregelen te identificeren voor energieverbetering en verbetering van het binnenklimaat. In het volgende bericht meer details over de metingen en de uitkomsten. Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wilfred van der Plas van Simaxx (w.vander.plas@simaxx.com) of Jan Mink van VTEC L&S (jan@vtec-ls.nl).

Het Smarter Buildings project ontvangt co-financiering vanuit het OP Zuid programma (Ontwikkelings Programma Zuid Nederland). OP Zuid is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland en maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten van dit programma zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie.

      

 

 

Deel dit bericht