SMARTER BUILDINGS: slimme gebouwen voor nog betere zorg

SMARTER BUILDINGS: slimme gebouwen voor nog betere zorg

Bij de start van het Smarter Buildings project was duidelijk dat er twee pilots gerealiseerd gaan gerealiseerd gaan worden met de slimme technologie. De tweede pilot betreft de locatie Elisabeth hof van Sante Partners te Culemborg. Sante Partners is een zorgleverancier en actief in het rivierengebied. De locatie is een zogenaamd beschermd wonen locatie met 32 studio’s, waar Sante palliatieve zorg verleend aan clienten met een bepaald stadium van dementie. De vraag die bij deze pilot centraal staat betreft: heeft het gebouw binnenklimaat invloed op de gemoedstoestand van de clienten? Zo ja, hoe groot is die invloed en kan er op worden gestuurd? Het beoogde ideale eindresultaat is een beter te activeren cliënt die minder dwaalt, sloom en overactief is.

Wat gaan we doen?

Om het binnenklimaat te meten worden een aantal studios uitgevoerd met een sensor die de binnenklimaatcondities zoals temperatuur, CO2 en ruimteluchtvochtigheid meten. Deze gegevens worden door Sante Partners gebruikt om vast te stellen of er verschillen zijn in binnenklimaatcondities en of daar een relatie bestaat met de gemoedstoestand van bewoners. Gedurende de pilot worden de sensoren van VTEC in de studios geplaatst. De gegevens van de sensor gaan naar de beveiligde cloud van Simaxx alwaar de analyse van de data wordt gedaan.

Slim gebruik maken van kennis en ervaringen

Binnen het zorgdomein, zeker aangaande dementie, wordt er heelveel onderzoek verricht. Daarbij gaat het naast het ziektebeeld zelf ook om aanpalende zaken zoals de leefomgeving. Het project Guiding Environment van de TU Eindhoven onder leiding van professor dr. ir. M. Mohammadi beoogd de ontwikkeling van een leefongeving waar ouderen in een vroege fase van dementie worden gestimuleerd en gefacilitieerd in hun dagelijkse routine als toename van veiligheid en comfort in hun dagelijkse routine. Het doel: een emphatische leefomgeving die volledig anticipeert en zich aanpast naar ouderen met dementie en daarmee mogelijk maakt om langer in hun eigen woning te blijven wonen. De uit dit onderzoek voortgekomen inzichten aangaande de invloedsfactoren op klimaat zijn meegnomen in de configuratie van de sensoren.

Het vervolg

In juni van dit jaar worden de sensoren op de locatie Elisabeth hof geplaatst. Daarna is de verwachting dat van het najaar de eerste resultaten van de meetperiode beschikbaar komen. De belangrijkste vraag die uit de analyse moet worden beantwoord is of er een relatie bestaat tussen binnenklimaat en gemoedstoestand en als die relatie bestaat op welke manier deze positief kan worden beinvloed. Benieuwd naar de resultaten en bevindingen? Houd onze volgende nieuwsberichten in de gaten.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wilfred van der Plas van Simaxx (w.vander.plas@simaxx.com) of Jan Mink van VTEC L&S (jan@vtec-ls.nl).

Het Smarter Buildings project ontvangt co-financiering vanuit het OP Zuid programma (Ontwikkelings Programma Zuid Nederland). OP Zuid is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland en maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten van dit programma zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie.

Deel dit bericht