Smarter Buildings: Het gezonde gebouw

Smarter Buildings: Het gezonde gebouw

Deze maand is de publicatie ‘Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2018’ verschenen. In de inleiding van het document staat de opvallende vraag: ‘Welke garanties zijn er dat kantoren goed scoren op de aspecten gezondheid, comfort en productiviteit?’ Een feit is dat energieprestaties van een gebouw veel aandacht krijgt, maar hoe goed worden de overige aspecten gemeten en wat is het belang ervan?

Het kost de mens levensjaren
Mensen zitten 90% van de tijd binnen, op kantoor, thuis, op school of elders. Inmiddels weten we dat het een aantal levensjaren kan kosten wanneer we ons als mensen in een onvoldoende scorend binnenklimaat begeven. Door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een methode ontwikkeld die wordt omschreven als de Disability-Adjusted Life Year (DALY). Doorgaans worden DALY’s gebruikt om beslissingen over de gezondheidszorg te ondersteunen. In maatschappelijke kosten-batenanalyses worden DALY’s ook toegepast om de efficiëntie van milieubeleid vast te stellen. Bijvoorbeeld langdurige blootstelling aan fijnstof resulteert in Nederland in 10.000 [±3.000] DALY’s per miljoen inwoners per jaar. De DALY’s kunnen eenvoudig worden vertaald naar maatschappelijke kosten, die derhalve een uitdrukking zijn van de gezondheidsschade van fijnstof. Deze kunnen worden afgezet tegen de kosten van milieumaatregelen om fijn-stofconcentraties terug te dringen. De hoeveelheid fijnstof in gebouwen wordt weinig gemeten, echter het effect van frisse, schone en gezonde gebouwen is groot.

Verzekeren op binnenmilieu
Wouter Truffino, Holland Proptech: ‘Hoe gaaf zou het zijn als je aan het eind van de dag juist het gebouw verlaat met meer energie en gezonder, dan je er bent ingekomen’. Het WELL-certificaat heeft z’n intrede gedaan. Verzekeraars denken inmiddels na over het verzekeren van organisaties en personen op het thema binnenmilieu. Het is duidelijk; De toekomst is gezonde gebouwen.

Meten en bijsturen
Ook in het Smarter Buildings project onderkennen we het belang van gezondheid in gebouwen. Uit de publicatie PvE Gezonde Kantoren 2018 blijken een viertal binnenmilieu thema’s centraal te staan, te weten: lucht, klimaat, licht en geluid. In de publicatie wordt veel aandacht gegeven aan de gestelde eisen binnen deze thema’s de te behalen ambitieniveaus, waarbij het meten en bijsturen centraal staat.

Sensors om inzicht te verkrijgen
Om inzicht te krijgen in het binnenmilieu van de pilots binnen het Smarter Buildings project is een sensor ontwikkeld die daar inzicht in geeft. Vanuit de theoretische specificaties is een voor marktintroductie geschikte sensor ontwikkeld, waarvan de ontwikkeling hieronder is afgebeeld.
   
Pre- Alpha                  Alpha                           Beta                              Release candidate

De afgelopen periode is er met de Beta versie al getest binnen Smarter Buildings. De input verkregen uit de Beta Versie heeft voor de Release candidate versie (zie specificaties hieronder) veel inzicht geboden. De komende periode worden deze dan ook uitgerold in de pilots van Smarter Buildings ten einde meer inzicht te krijgen in het binnenmilieu van deze gebouwen en om te gaan bepalen hoe daarin geoptimaliseerd kan worden.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wilfred van der Plas van Simaxx  of Jan Mink van VTEC L&S.

Het Smarter Buildings project ontvangt co-financiering vanuit het OP Zuid programma (Ontwikkelings Programma Zuid Nederland). OP Zuid is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland en maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten van dit programma zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie.

Deel dit bericht