!mpuls geeft energie: aan de vooravond van smart building technology

Eerder werd op deze site al bericht over de gerenoveerde en verduurzaamde stadhuistoren gemeente Eindhoven. Nu de oplevering geweest is gaat het echte werk beginnen. Lees meer over het project en Simaxx in het artikel op de website van Impuls.

Citaat uit het artikel: Ook de vitaliteit van het gebouw en de installaties zelf verbetert dankzij smart building technology. Zo moet het softwareplatform Simaxx er bijvoorbeeld voor gaan zorgen dat alle data uit een gebouwbeheersysteem wordt geanalyseerd. Het systeem houdt de installaties in de gaten, herkent storingen en checkt doorlopend zaken die comfort, leefbaarheid en energieverbruik beïnvloeden. Dat heeft volgens Marc Gijsman, adviseur installaties bij de gemeente Eindhoven, ook positieve gevolgen voor het onderhoud. “Voorheen hadden we twee opties: er kwam een storingsmelding over een installatieonderdeel vanuit het gebouwbeheerssysteem of iemand meldde een afwijking of klacht”, legt Marc Gijsman uit. “In beide gevallen is er dan al een probleem ontstaan. Met innovatie software als dit kunnen we die klachten voor zijn. Door proactief te reageren op verbetermogelijkheden en onregelmatigheden, werken installaties duurzamer, stabieler en treedt er minder slijtage op. Zo voorkomen we onnodige kosten en energieverlies. Tegelijkertijd dragen we bij aan een verbeterd gevoel van comfort en een vitalere werkomgeving voor de gebruikers van het gebouw. Ook dat past volgens ons bij de duurzaamheidsgedachte.”

GUIDING ENVIRONMENT: elk gebouw in de toekomst een empatisch gebouw

Ieder gebouw in de toekomst een empathisch gebouw. Een gebouw dat aanvoelt en invoelt. Aanvoelt en invoelt wat de gebruiker nodig heeft. Dat de gebruiker faciliteert. Verre toekomst? Nee dat niet. Simaxx ontwikkelt in een consortium aan het empathisch gebouw. Wat maakt dat zo interessant? Toepassingen van IoT met zelfstandig functioneel gedrag gaan de komende jaren meer en meer het gebouwdomein betreden. In de toekomst geeft dan ook alles data en kun je dat zelfstandig functioneel gedrag beïnvloeden. Met het consortium beogen we een eerste stap op weg te zetten door de vloer van een gebouw te gaan laten ‘praten’.

 

Het technologisch concept wordt ontwikkeld vanuit de ‘klantvraag’ geformuleerd op basis van onderzoek uitgevoerd door Anne Grave MSc. Als onderdeel van het technologisch concept koppelde Simaxx oa de data van Energy Floors en Connective Floors. De oplossing van Energy floors kent zelfstandig functioneel gedrag omdat ze aan de gebruiker reeds direct informatie terugkoppeld. Met de koppeling van de data en de inzet van de analyse van Simaxx gaan we in de komende onderzoek hoe het gedrag van componenten kunnen beinvloeden.

 

Het beoogde resultaat is de demonstrabel technologisch concept dat getoond wordt tijdens het Innovate Festival 2019 op 3, 4 en 5 oktober. Het industriepark  Kleefse Waard staat dan in het teken van beleving van innovatie. Uiteraard kunt u in de komende tijd ook meer over de ontwikkelingen op onze site lezen. Het consortium dat bij voorgaande ontwikkeling betrokken is betreft: DrieGasthuizenGroep, Connective Floors, Energy Floors, Hogeschool van Amsterdam, Nora, Sherpa, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

Meer informatie? Kijk hier of neem contact op met Wilfred van der Plas.

SMARTER BUILDINGS: slimme gebouwen voor nog betere zorg

Bij de start van het Smarter Buildings project was duidelijk dat er twee pilots gerealiseerd gaan gerealiseerd gaan worden met de slimme technologie. De tweede pilot betreft de locatie Elisabeth hof van Sante Partners te Culemborg. Sante Partners is een zorgleverancier en actief in het rivierengebied. De locatie is een zogenaamd beschermd wonen locatie met 32 studio’s, waar Sante palliatieve zorg verleend aan clienten met een bepaald stadium van dementie. De vraag die bij deze pilot centraal staat betreft: heeft het gebouw binnenklimaat invloed op de gemoedstoestand van de clienten? Zo ja, hoe groot is die invloed en kan er op worden gestuurd? Het beoogde ideale eindresultaat is een beter te activeren cliënt die minder dwaalt, sloom en overactief is.

Wat gaan we doen?

Om het binnenklimaat te meten worden een aantal studios uitgevoerd met een sensor die de binnenklimaatcondities zoals temperatuur, CO2 en ruimteluchtvochtigheid meten. Deze gegevens worden door Sante Partners gebruikt om vast te stellen of er verschillen zijn in binnenklimaatcondities en of daar een relatie bestaat met de gemoedstoestand van bewoners. Gedurende de pilot worden de sensoren van VTEC in de studios geplaatst. De gegevens van de sensor gaan naar de beveiligde cloud van Simaxx alwaar de analyse van de data wordt gedaan.

Slim gebruik maken van kennis en ervaringen

Binnen het zorgdomein, zeker aangaande dementie, wordt er heelveel onderzoek verricht. Daarbij gaat het naast het ziektebeeld zelf ook om aanpalende zaken zoals de leefomgeving. Het project Guiding Environment van de TU Eindhoven onder leiding van professor dr. ir. M. Mohammadi beoogd de ontwikkeling van een leefongeving waar ouderen in een vroege fase van dementie worden gestimuleerd en gefacilitieerd in hun dagelijkse routine als toename van veiligheid en comfort in hun dagelijkse routine. Het doel: een emphatische leefomgeving die volledig anticipeert en zich aanpast naar ouderen met dementie en daarmee mogelijk maakt om langer in hun eigen woning te blijven wonen. De uit dit onderzoek voortgekomen inzichten aangaande de invloedsfactoren op klimaat zijn meegnomen in de configuratie van de sensoren.

Het vervolg

In juni van dit jaar worden de sensoren op de locatie Elisabeth hof geplaatst. Daarna is de verwachting dat van het najaar de eerste resultaten van de meetperiode beschikbaar komen. De belangrijkste vraag die uit de analyse moet worden beantwoord is of er een relatie bestaat tussen binnenklimaat en gemoedstoestand en als die relatie bestaat op welke manier deze positief kan worden beinvloed. Benieuwd naar de resultaten en bevindingen? Houd onze volgende nieuwsberichten in de gaten.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wilfred van der Plas van Simaxx (w.vander.plas@simaxx.com) of Jan Mink van VTEC L&S (jan@vtec-ls.nl).

Het Smarter Buildings project ontvangt co-financiering vanuit het OP Zuid programma (Ontwikkelings Programma Zuid Nederland). OP Zuid is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland en maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten van dit programma zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie.

SMARTER BUILDINGS: behoeftes van stakeholders

Even internetten op de term ‘smart buildings’ levert heel veel hits op. Maar wat is nu een smart building precies. JLL geeft in haar publicatie ‘Smart Building Technology: Driving the Future of High Performance Real Estate’ de volgende invulling: “een gebouw voorzien van slimme technologie die in staat is om performance te monitoren, inefficiency te detecteren, facility management te informeren over problemen die automatisch kunnen worden opgelost en hen zodanig te faciliteren dat het werk snel kan worden uitgevoerd”. Deze definitie zet de gebruiker, zowel huur als verhuurder centraal.

De gebruiker centraal

Gebouwen kunnen worden verslimd door ze te voorzien van innovatieve oplossingen en ze daarmee duurzamer, gezonder, productiever, flexibeler en rendabeler te maken. De vraag is natuurlijk wel wat de gebruiker nu echt belangrijk vindt. Door het gesprek met ze aan te gaan over de behoeften worden deze meer inzichtelijk en kan er ook beter op worden ingespeeld. Binnen het project Smarter Buildings heeft een dergelijke inventarisatie door middel van interviews plaatsgevonden met de gebruikers van het bedrijfsverzamelgebouw van Kragt. Simaxx en VTEC monitoren hier al een jaar de diverse aspecten op energie en comfort. Maar komt dit ook overeen met de behoeftes van de gebruikers van het pand? Oftewel: wat zijn hun behoeften?

De behoeften

Voor de verhuurder zijn een aantal zaken van groot belang. Om te beginnen gaat het om inzicht in het binnenklimaat en of dit binnen de norm zit. Daarnaast het snel kunnen detecteren van afwijkingen in energie en waterverbruik om onnodig hoge kosten te voorkomen. Vervolgens het delen van informatie met de gebruikers over de performance van het pand eventueel ook ten opzichte van andere panden. Last but not least bestaat er een behoefte om middels dashboarding informatie te delen over duurzaamheid en comfort aldanniet voorzien van tips. De huurder stelt het binnenklimaat centraal gezien de ervaringen rondom luchtvochtigheid en temperatuur en daaruit mogelijk voortvloeiende klachten als droge ogen, tochten het te warm of koud vinden.

Het vervolg

De komende maanden staan in het teken van het concreet invullen vanuit Smarter Buildings van de behoeftes van gebruikers middels dashboarding. Om gebruikers inzicht in de te geven in de werking van het gebouw wordt er een energiespiegel ontwikkeld die hen gaat informeren over het comfort in het gebouw en tips vanuit verhuurder hieromtrent. Ook wordt invulling gegeven aan de behoeften van de verhuurder. Benieuwd naar de resultaten en bevindingen van de gebruikers? Houd onze volgende nieuwsberichten in de gaten.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wilfred van der Plas van Simaxx (w.vander.plas@simaxx.com) of Jan Mink van VTEC L&S (jan@vtec-ls.nl).

Het Smarter Buildings project ontvangt co-financiering vanuit het OP Zuid programma (Ontwikkelings Programma Zuid Nederland). OP Zuid is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland en maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten van dit programma zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie.

Stadhuistoren Eindhoven; Eindhoven en !MPULS streven naar energieneutraal

In Eindhoven staat de prachtige gerenoveerde en verduurzaamde Stadhuistoren. De renovatie is het gevolg van een samenwerking tussen !MPULS en gemeente Eindhoven. In de aanpak van !MPULS staat ook het optimale comfort op de werkplek centraal. Simaxx levert haar platform aan de consortiumpartners van !MPULS teneinde de boogde energiereductie te borgen door performance monitoring middels data uit het gebouwbeheersysteem en voor inzicht in comfort is het in het gebouw geimplementeerde sensorsysteem bGrid® ontsloten.

Het grotere geheel

Stadhuistoren is onderdeel van een groter geheel; het project SVGG: Slim Verduurzamen Gemeentelijk Gebouwen. Samen met Gemeente Eindhoven streeft !MPULS naar energie neutrale gemeentelijke gebouwen voor Eindhoven.

Over !MPULS

!MPULS werkt aan een gezondere werkomgeving vanuit de visie: circulair denken, doen én verdienen door te werken in slimme allianties. !MPULS is een samenwerking tussen Brink Groep, DOOR architecten /Rudy Uytenhaak + partners architecten, DWA, Kuijpers en Ballast Nedam Zuid. Het consortium kreeg in 2016 de opdracht van de gemeente, na een intensief en innovatief traject.

Het vervolg

Het vervolg is het laagbouw deel van het stadhuis. De verwachting is dat de renovatie hiervan eind 2019 is afgeronden. De overige gemeentelijke panden, zoals NRE, Mercado, Van Abbe, stadskantoor en Designhuis, worden in de komende jaren door !MPULS aangepakt.

SMART BUILDINGS: LESSONS LEARNED

Tegenwoordig weet iedereen dat het monitoren van het gebouw én de installaties werkt. Een gebouwbeheerder heeft te maken met verschillende processen zoals onderhoud, energieverbruik en het comfort. Het verkrijgen van een duidelijk inzicht is in veel gevallen lastig. Om de processen in kaart te brengen moet er worden gekeken naar installaties en systemen die vaak nauwelijks met elkaar communiceren. Door het inzetten van slimme technologieën kunnen deze installaties en processen snel aan elkaar gekoppeld worden en kan er worden gekeken naar optimalisatie mogelijkheden.

KRAANSPOORGEBOUW
Een jaar geleden is er in samenwerking met CBRE, Disruptive Technologies en Simaxx gekeken naar het comfort in het Kraanspoorgebouw. Het gebouw is prachtig om te zien, voor de gebouweigenaar is dat niet het enige dat telt. Bijdragen aan het welzijn van de huurders is minstens zo belangrijk.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de impact van comfortverbetering in gebouwen enorm is op ons welzijn, geluk en productiviteit. Dit resulteert in minder klachten en een grotere tevredenheid bij huurders. Hier op een innovatieve manier invulling aangeven en op een andere manier nadenken over het binnenklimaat is een actueel vraagstuk voor het Kraanspoorgebouw.


“We werken nauw samen met Disruptive Technologies & Simaxx
om oplossingen te ontwikkelen en te implementeren die een meetbaar
rendement voor onze klanten opleveren”,
Aldus Jardo Verheugd, commercieel manager bij CBRE.

 

PLAN VAN AANPAK
Een jaar geleden zijn de samenwerkende partijen gestart met het plaatsen van sensoren (Disruptive Technologies) in het gebouw met als doel om op ruimteniveau inzicht te krijgen in de temperaturen. Hiermee werd een start gemaakt in de het bepalen van het thermisch comfort. De sensoren zijn gekoppeld aan het platform van Simaxx om zo visueel inzicht te verkrijgen in het thermische comfort binnen het gebouw. Doormiddel van de onderstaande plattegrond en grafieken is er snel een 0-situatie bepaald.

0-METING
Uit de 0-meting is gebleken dat de zonzijde van het pand veel warmer is en dat de temperaturen aan de andere zijde van het pand te laag zijn. Dit heeft niets te maken met functioneren van de installaties maar met het bouwkundig aspect, ook wel de gebruikte materialen (de ijzeren buitenzijde van het pand).

LESSONS LEARNED
Door continue te monitoren, is gebleken dat het klimaat in disbalans werd gebracht door de huurders van het pand. Het airconditioning systeem is zo ingesteld dat deze koelt en voor voldoende frisse lucht zorg. Door de gebruikers van het gebouw werden de ramen opengezet aan de zonzijde, hierdoor gingen de installaties nog harder koelen.

FUTURE
Om het binnenklimaat nog meer te verbeteren blijven de partijen samenwerken en optimalisaties doorvoeren. Meer weten? Tijdens Building Holland op 9,10 en 11 april vertellen wij u graag meer. Wij zijn te vinden op de Innovation Boulevard.

Bestel hier uw (gratis) kaarten.

 

Resultaten aantoonbaar maken

Het leveren van bewijs is belangrijker dan ooit. Potentiele klanten vragen naar de aantoonbaarheid van beoogde resultaten om op deze manier het aankoopbedrag te kunnen verantwoorden. Deze doelstellingen worden vastgelegd in de vorm van usecases. Een usecase focust zich op de beschrijving van de doelstellingen, of deze behaald zijn en welk resultaat dit met zich mee heeft gebracht.

SIMAXX
Functioneert uw gebouw naar behoren? Zijn er zijn besparingen te behalen op gebied van energie? Kan het comfort worden verhoogd? Simaxx houdt zich dagelijks bezig met deze vraagstukken en beantwoordt deze voor klanten.

Simaxx vertaalt data uit gebouwen naar informatie waarmee gestuurd kan worden op onderhoud, comfort en duurzaamheid. Heeft de verwarming vannacht aangestaan? Werkt de warmtepomp niet? Het gebouw vertelt aan Simaxx wat de afwijkingen én verbeteringen zijn.

Door middel van deze informatie worden inzichten gecreëerd die ervoor zorgen dat storingen worden voorkomen, een beter binnenklimaat wordt gerealiseerd en er een energiereductie behaald kan worden. Het aantonen van deze resultaten is van groot belang. Om deze resultaten aantoonbaar te maken voert Amalia Pechler, student Facility Management aan de Haagse Hogeschool, een onderzoek uit naar geschikte usecases voor Simaxx.

USECASES
Usecases worden beschreven in een niet-technische terminologie en omschrijven de vooraf opgestelde doelstellingen (in samenwerking met de klant) en in hoeverre deze behaald zijn in termijnen van drie maanden, één jaar of langer. Er is een onderverdeling gemaakt in de grootte van gebouwen, de gebruikersfuncties en de gewenste resultaten. Tijdens het onderzoek nemen er verschillende gebruikers van Simaxx deel om hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de eerste usecase voor Simaxx.


AMALIA PECHLER
‘’Mijn onderzoek voor Simaxx bestaat uit twee delen. Enerzijds richt ik mij op de beweegredenen van klanten om Simaxx aan te schaffen en welke wensen en onderwerpen zij waardevol vinden m.b.t. de toekomst. Daarnaast ga ik tijdens de interviews in op de beoogde doelstellingen van Simaxx en in hoeverre deze worden of zijn behaald. De resultaten worden verwerkt in usecases die door Simaxx worden gebruikt in communicatie-uitingen’’.

Simaxx monitort en verbetert de duurzaamheid in stadhuis Deventer

Tussen de monumentale herenhuizen in het centrum van Deventer, vindt u het moderne en duurzame stadskantoor van de gemeente. Een prachtig pand (BNA publiekprijs 2017 en Abe Bonnemaprijs) waarbij duurzaamheid en comfort centraal staan. Het stadhuis wordt voorzien van energie door water uit de IJssel, heeft zonnepanelen en andere duurzame toepassingen die ervoor zorgen dat het pand BREAAM Excellent gecertificeerd is. Om de resultaten van deze maatregelen inzichtelijk te maken en het pand verder te verduurzamen, heeft de gemeente Deventer en de verbonden partijen BAM en ETP, Simaxx ingeschakeld.

Duurzame energie
Het stadhuis Deventer gebruikt de IJssel als duurzame energiebron. Het water uit de IJssel wordt gebruikt voor het verwarmen en koelen van het pand. Doordat hiervoor duurzame energie wordt gebruikt, heeft dit gebouw een lagere CO2-footprint. Door het Simaxx softwareplatform kan er inzicht worden gecreëerd in wat dit nou oplevert.  Voor uw beeldvorming: in januari 2019 is er genoeg energie uit de IJssel gehaald om bijna 100 huishoudens te voorzien van energie.

Naast het gebruik van energie uit de IJssel, worden ook de Nederlandse zonnestralen gebruikt om ervoor te zorgen dat het Stadskantoor wordt voorzien van meer duurzame energie. In 2018 hebben de zonnepanelen 24000 KwH aan energie opgeleverd, dat is voldoende om ongeveer 83 huishoudens te voorzien van stroom. In dit geval is er sprake van diverse stakeholders met verschillende verantwoordelijkheden: waar ETP de warmte- en koude opwekking faciliteert, is BAM verantwoordelijk voor de distributie en afgifte. De toegevoegde waarde van Simaxx hierin is dat er helderheid en objectiviteit wordt geschept omtrent de diverse installaties. Daarbij maakt Simaxx het mogelijk om prestatiecontracten te monitoren van leveranciers.  Door het gebruik van Simaxx is stadskantoor Deventer in staat om energie te besparen doordat Simaxx inzichten creëert die het mogelijk maken om installaties te optimaliseren waardoor zij beter gaan functioneren en minder energie gebruiken. Door het gebruik van Simaxx kan een pand gemiddeld 20% besparen op energieverbruik.

Comfort
Naast dat het pand duurzaam moet zijn is het voor het facilitair bedrijf van gemeente Deventer van groot belang dat er sprake is van een prettige werkomgeving. Een prettige werkomgeving wordt mede mogelijk gemaakt door een goed thermisch binnenklimaat. In het stadskantoor in Deventer wordt het binnenklimaat door Simaxx gemonitord op basis van het CO2-gehalte in de ruimtes en de temperatuur. Voldoen deze niet aan de gestelde KPI’s? Dan verstuurt Simaxx automatisch een melding naar de betrokkenen zodat dit direct opgelost kan worden. Daarnaast zorgt inzicht in het binnenklimaat ervoor dat klachten gerelateerd hieraan makkelijker opgevolgd kunnen worden doordat er direct gekeken kan worden of deze terecht zijn. Ook kunnen deze klachten voorkomen worden met behulp van Simaxx doordat de Simaxx aangeeft wanneer (klimaat)installaties niet naar behoren functioneren. Bijvoorbeeld als er de ingeblazen temperatuur te hoog is ten opzichte van de buitentemperatuur of wanneer een luchtbehandelingskast buiten werking is.

Simaxx kruipt in de huid van uw gebouw
Heeft u ook duurzame oplossingen in uw gebouw, maar weinig inzicht in wat dit oplevert en of de oplossingen nou daadwerkelijk de beoogde doelstellingen behalen? En wilt u daarnaast ook uw pand monitoren op comfort en op de prestaties van uw installaties? Neem dan contact met ons en wellicht kunnen wij ook iets voor u betekenen. Via info@simaxx.com