!mpuls geeft energie: aan de vooravond van smart building technology

Eerder werd op deze site al bericht over de gerenoveerde en verduurzaamde stadhuistoren gemeente Eindhoven. Nu de oplevering geweest is gaat het echte werk beginnen. Lees meer over het project en Simaxx in het artikel op de website van Impuls.

Citaat uit het artikel: Ook de vitaliteit van het gebouw en de installaties zelf verbetert dankzij smart building technology. Zo moet het softwareplatform Simaxx er bijvoorbeeld voor gaan zorgen dat alle data uit een gebouwbeheersysteem wordt geanalyseerd. Het systeem houdt de installaties in de gaten, herkent storingen en checkt doorlopend zaken die comfort, leefbaarheid en energieverbruik beïnvloeden. Dat heeft volgens Marc Gijsman, adviseur installaties bij de gemeente Eindhoven, ook positieve gevolgen voor het onderhoud. “Voorheen hadden we twee opties: er kwam een storingsmelding over een installatieonderdeel vanuit het gebouwbeheerssysteem of iemand meldde een afwijking of klacht”, legt Marc Gijsman uit. “In beide gevallen is er dan al een probleem ontstaan. Met innovatie software als dit kunnen we die klachten voor zijn. Door proactief te reageren op verbetermogelijkheden en onregelmatigheden, werken installaties duurzamer, stabieler en treedt er minder slijtage op. Zo voorkomen we onnodige kosten en energieverlies. Tegelijkertijd dragen we bij aan een verbeterd gevoel van comfort en een vitalere werkomgeving voor de gebruikers van het gebouw. Ook dat past volgens ons bij de duurzaamheidsgedachte.”

The proof of the pudding…

… is in the eating. Dit betekent dat de waardebepaling van een product mogelijk wordt gemaakt door er ervaring mee op te doen. Tijdens het onderzoek van Amalia (student Facility Management, Haagse Hogeschool) zijn de resultaten achterhaald van de inzet van Simaxx door gebruikers te interviewen. Uit de 300 projecten is een steekproef gedaan naar Simaxx’ usecases. In dit artikel nemen we u mee in de usecases en de resultaten van vijf projecten.

Simaxx usecases

Welke usecases kent Simaxx? Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de uitgevoerde inventarisatie onder de projecten.

Prestaties van duurzame energieopwekking Inzicht in energieverbruik Rendement warmte en koude opwekking Energie- efficiëntie en optimalisatie

 

Energieregistratie- en bewaking systeem (EBS)
Verplichte rapportage warmte koude opslag Leveringszekerheid en leveringskwaliteit Onderhoud inzicht

 

Prestatiegericht Binnenklimaat-inzicht
Binnenklimaat-verbetering Monitoring liften

 

Tapwatercondities (legionellabeheer) Duurzaamheids-dashboard Parijs klimaatakkoord

De resultaten

In de onderstaande tabel zijn de behaalde resultaten door het gebruik van Simaxx weergegeven. De resultaten zijn weergegeven op basis van de toepassing, gebruiker en de vraagstelling.

 

Toepassing Gebruiker Usecase Vraag
Resultaat
Kantoor

 

Property manager Binnenklimaatverbetering Het grafisch weergegeven van sensordata in dashboards
De property manager is verantwoordelijk voor het beheer van een esthetisch uniek pand. Het volledig met glas bedekte pand ziet er prachtig uit maar dit brengt ook nadelen met zich mee. De keerzijde is namelijk dat de zoninstraling op het glas zorgt voor een warmtelast. Met name in het tussen- en hoogseizoen leverde dit klachten op. Met de inzet van de applicatie op de aangebrachte sensoren toonde aan dat de temperatuur in de vliesgevel tot wel 50 graden Celsius kon oplopen. Doordat gebruikers de ramen in de pand openden, kwam deze warmte naar binnen en ontstonden er klachten. Met het inzicht is in combinatie met een aantal maatregelen is de temperatuur in het pand verbeterd.
Bijeenkomstgebouw

 

Adviseur Energie efficiëntie en optimalisatie Optimaliseren werking installaties
Een gemeente in Nederland heeft voor de verduurzaming en optimalisatie van haar maatschappelijk vastgoed, zoals onderwijs en sport, een werktuigkundig adviseur ingeschakeld. Uit de praktijk is gebleken dat installaties niet werken zoals gewenst, dit resulteerde in een lagere energie-efficiëntie en een slechter binnenklimaat. De adviseur houdt middels de inzet van het gebruiksvriendelijke en eenvoudige platform de prestaties van het gebouw in de gaten en voert optimalisaties door, eventueel in samenwerking met derden zoals de installateur. Simaxx geeft in haar platform door middel van een percentage aan in hoeverre installaties optimaal functioneren. Bij elke afwijking, gaat dit percentage omlaag. Door deze aanpassingen is de werking van installaties van 40% naar 80% gegaan.
Installaties

 

Exploitant Onderhoud inzicht Met minder resources meer installaties te beheren
De inzet van het toegankelijk en goed werkende platform geeft deze regisseur snel informatie over het energetisch- en installatietechnisch presteren van het pand. Simaxx is geïmplementeerd om klachten te voorkomen en optimaal onderhoud en beheer door te voeren. De toegevoegde waarde van de inzet van het platform is ‘zolang er niets is, geen actie te ondernemen’. Van reactief naar proactief onderhoud op basis van daadwerkelijk gemeten conditie van de installatie en systeem onafhankelijk onderhoud. Het resultaat is de verhoogde beschikbaarheid van gebouwinstallaties en pas handelen als het nodig is, maar voordat problemen ontstaan.
Museum

 

 

Aannemer Duurzaamheidsdashboard Investeringen in duurzaamheid verantwoorden
De maincontractor van dit multifunctionele gebouw heeft een design, build & maintain contract met de gebruiker en zet de applicatie in voor monitoring en verantwoording over het Breeam gecertificeerde gebouw. De toegevoegde waarde begon met de mogelijkheid om zelf dashboards te kunnen maken. Bij de oplevering van het gebouw is Simaxx geïmplementeerd. Dit resulteert in wekelijkse automatische analyseresultaten, die gezorgd hebben voor een substantiële tijdsbesparing in beheer. Tevens heeft het bijgedragen aan het creëren van een 0-situatie van het pand. De installaties draaien goed en er is nauwelijks uitval. De applicatie geeft de mogelijkheid om snel te kunnen inzoomen op het probleem en te anticiperen op zaken die inzichtelijk worden gemaakt. Een deel van het pand wordt gebruikt als museum en daarvoor is het beheersen van relatieve vochtigheid van groot belang. Met de inzichten uit de applicatie was het mogelijk om snel bij te sturen bij afwijkingen. Ook worden de duurzaamheidsprestaties van het pand getoond op het duurzaamheidsdashboard.
Monument

 

 

 

Onderhoudspartij Binnenklimaatinzicht Prestatiecontract monitoren
Het installatiebedrijf heeft een prestatiecontract met de eindgebruiker en eigenaar van het kantoor aangaande het binnenklimaat en de energetische prestatie. Voor wat betreft het binnenklimaat zijn eisen gesteld aan de temperatuur, CO2-gehalte en de temperatuur. Aangaande energie zijn afspraken gemaakt over het maximale gebouw- en gebruikers gebonden energieverbruik in kWh/m2 voor elektriciteit en m3/m2 voor gas. Bij het niet behalen van de prestatie wordt een boete in rekening gebracht conform het vijfjarige prestatiecontract. Het installatiebedrijf dat de applicatie gebruikt voor de uitvoering van het prestatiecontract heeft inmiddels ervaren dat het moderne platform bijdraagt aan het inzicht in fouten die anders niet gezien worden. Dit inzicht heeft klimaatklachten en daarmee boetes voorkomen. Tevens is voor de partijen inzichtelijk gemaakt dat het gebouw presteert conform het contract.

 

Lees meer over de ontwikkelingen in het vakgebied en Simaxx in onze Brochure en/ of neem contact op met het salesteam om u bij te laten praten over de opgedane kennis en resultaten in de projecten.

Amalia heeft voor haar studie aan de Haagse Hogeschool, opleiding Facility Management, onderzoek uitgevoerd naar behaalde resultaten van Simaxx. Hiervoor heeft klantinterviews gehouden en zijn opvallende resultaten naar voren gekomen.

GUIDING ENVIRONMENT: elk gebouw in de toekomst een empatisch gebouw

Ieder gebouw in de toekomst een empathisch gebouw. Een gebouw dat aanvoelt en invoelt. Aanvoelt en invoelt wat de gebruiker nodig heeft. Dat de gebruiker faciliteert. Verre toekomst? Nee dat niet. Simaxx ontwikkelt in een consortium aan het empathisch gebouw. Wat maakt dat zo interessant? Toepassingen van IoT met zelfstandig functioneel gedrag gaan de komende jaren meer en meer het gebouwdomein betreden. In de toekomst geeft dan ook alles data en kun je dat zelfstandig functioneel gedrag beïnvloeden. Met het consortium beogen we een eerste stap op weg te zetten door de vloer van een gebouw te gaan laten ‘praten’.

 

Het technologisch concept wordt ontwikkeld vanuit de ‘klantvraag’ geformuleerd op basis van onderzoek uitgevoerd door Anne Grave MSc. Als onderdeel van het technologisch concept koppelde Simaxx oa de data van Energy Floors en Connective Floors. De oplossing van Energy floors kent zelfstandig functioneel gedrag omdat ze aan de gebruiker reeds direct informatie terugkoppeld. Met de koppeling van de data en de inzet van de analyse van Simaxx gaan we in de komende onderzoek hoe het gedrag van componenten kunnen beinvloeden.

 

Het beoogde resultaat is de demonstrabel technologisch concept dat getoond wordt tijdens het Innovate Festival 2019 op 3, 4 en 5 oktober. Het industriepark  Kleefse Waard staat dan in het teken van beleving van innovatie. Uiteraard kunt u in de komende tijd ook meer over de ontwikkelingen op onze site lezen. Het consortium dat bij voorgaande ontwikkeling betrokken is betreft: DrieGasthuizenGroep, Connective Floors, Energy Floors, Hogeschool van Amsterdam, Nora, Sherpa, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

Meer informatie? Kijk hier of neem contact op met Wilfred van der Plas.

Paris Proof Yourself

Het Parijsakkoord zet elke sector in de gebouwde omgeving voor een enorme opgave. Het energieverbruik van honderdduizenden gebouwen in Nederland moet drastisch omlaag om de gestelde doelstellingen te halen. Een kantoorpand mag voor 2050 maximaal 50 kWh energieverbruik per m² per jaar hebben. Deze eis geldt voor het totale energieverbruik van een kantoorpand. Dit wil zeggen, het gebouwgebonden energieverbruik en het gebruikersdeel tezamen. Op het moment dat het energieverbruik voldoet aan de gestelde maximumeis, is het Paris Proof.
Emma van Dijk heeft ter afronding van haar studie aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Built Environment met als specialisatie Assetmanagement, het onderzoek Paris Proof Yourself uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe Simaxx door gestructureerd meten van gebouwprestaties bijdraagt aan optimaal ingeregelde en presterende kantoorpanden, in het proces om Paris Proof te worden.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een steekproef uit de installed base van Simaxx: vier kantoorpanden die gebruik maken van de Simaxx software. Per kantoorpand is onderzocht hoeveel energie er is bespaard door het gebruik van Simaxx. Voor de bepaling hiervan is een vergelijking gemaakt tussen het werkelijke energieverbruik en het eigenlijke energie verbruik.
Het eigenlijke energieverbruik is een voorspelling op basis van historische verbruiksgegevens. Deze voorspelling geeft een indicatie van wat het energieverbruik zou zijn geweest zonder het gebruik van Simaxx.

Resultaten

Het voorspelde energieverbruik is vergeleken met het huidige energieverbruik. Hieruit is naar voren gekomen dat er tot 18% op het totale energieverbruik is bespaard in de 4 vier onderzochte kantoorpanden. Die besparing is onder te verdelen in een besparing op gas en elektra, te weten tot 31% besparing op het gasverbruik en tot 14% op elektriciteitsverbruik. Deze procentuele besparingen resulteren in een afname van het energieverbruik per m² per jaar, hoewel de steekproef ook leerde dat deze gebruiken nog tussen 105 en 225 kWh/m2 zitten als het gaat om het energiegebruik in relatie tot Paris Proof.

Simaxx draagt bij aan het inzichtelijk en aantoonbaar maken van het werkelijke energieverbruik. Dit is de eerste stap naar een Paris Proof kantoorpand. Daarnaast draagt Simaxx met behulp van haar software bij aan optimaal ingeregelde en presterende kantoorpanden. Hierdoor wordt energie bespaard waardoor het energieverbruik per m² per jaar afneemt die de gebouwen dichterbij Paris Proof brengt!

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het onderzoek, mail dan naar w.vander.plas@simaxx.com of neem contact op met Emma van Dijk.

Emma van Dijk

Emma heeft ten afronding van haar studie aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Built Environment met als specialisatie Assetmanagement, het onderzoek Paris Proof Yourself uitgevoerd.

De afstudeerrichting Assetmanagement richt zich op het zo optimaal mogelijk beheren van de fysieke bedrijfsmiddelen van organisaties, zoals gebouwen, terreinen en installaties. Hierbij wordt continue gekeken naar de prestaties, opbrengsten, kosten, risico’s en duurzaamheid in relatie tot de strategische doelstellingen van de organisatie.