Simaxx on tour! Waar we u de komende tijd inspireren ..

Installatie Vakbeurs | 10, 11 & 12 september 2019‎ Meer informatie over over Simaxx krijgt u op de stand van Van Lente Systeemintegratie.

Building G100 Event | 3 oktober 2019 Hier geeft Simaxx een presentatie over de ontwikkeling van empathische gebouwen.

NEVAP Hoe Dan? Sessie: Wat lost sensoring in gebouwen op?| 4 oktober 2019 Simaxx neemt u deze middag mee in de ervaringen met gebouwen en sensortechnologie.

Bits, Bricks & Behaviour 2019 | 5 november 2019 Hier geeft Simaxx een presentatie over de ontwikkeling van empathische gebouwen.

Mogen we u op een of meerdere van de momenten verwelkomen? Tot dan!

SMARTER BUILDINGS: Verrassingen op de waterrekening voorkomen?!

Energiebesparing in de utiliteitsbouw is een hot topic. De regelgeving noodzaakt partijen om er actief mee bezig te zijn. Zeker nu de informatieplicht sinds 1 juli jl. is ingetreden en in navolging van het Parijse klimaatakkoord het energieverbruik straks beperkt moet zijn tot 50 kWh/m2 (waar het nu nog gemiddeld meer dan 200 kWh/m2 is). Waterbesparing is lang niet zo hot, maar zeker niet minder belangrijk. En net als met energiebesparing geldt dat met het actief monitoren van waterverbruik 20-25% kan worden bespaard.

Het waterverbruik in gebouwen is wellicht in eerste instantie niet zo zichtbaar als men denkt (douchen doe je thuis, de tuin sproei je ‘s avonds etc.). Even verder kijkend kan een gebouw heel wat tapwaterpunten hebben, denk aan douches, pantry’s, toiletruimten, centrale keuken/kantine etc.. Het verschilt natuurlijk heel erg per gebouw en hoe het gebruik wordt welke van de voorgaande functies aanwezig zijn. Gegeven de inleiding tijd om de pilot in het kader van Smarter Buildings aan de Schootsestraat in Eindhoven ook wat dat aangaat is onder de loep te nemen.

Foto 1

Het waterverbruik op de pilot locatie vindt hoofdzakelijk plaats in pantry’s (waterkokers, koffie/soep-machine, gootsteen) en toiletruimten (wc’s, urinoir’s en fonteintjes). Om actief aan de slag te gaan met het monitoren van het waterverbruik zijn de pantry’s voorzien van een watermeter (foto 1) van VTEC en tevens is hoofwatermeter verslimt (foto 2) in samenwerking met Brabant Water. Alle watermeters zijn vervolgens gekoppeld aan Simaxx. De komende tijd word er middels monitoring actief gespeurd naar eventuele voorkomende en opkomende lekken.

Foto 2

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Wilfred van der Plas van Simaxx (w.vander.plas@simaxx.com) of Jan Mink van VTEC L&S (jan@vtec-ls.nl).

Het Smarter Buildings project ontvangt co-financiering vanuit het OP Zuid programma (Ontwikkelings Programma Zuid Nederland). OP Zuid is een Europees subsidieprogramma voor Zuid-Nederland en maakt gebruik van middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Speerpunten van dit programma zijn innovatiebevordering – door bevordering van cross-overs met en tussen topclusters – en de overgang naar een koolstofarme economie.

!mpuls geeft energie: aan de vooravond van smart building technology

Eerder werd op deze site al bericht over de gerenoveerde en verduurzaamde stadhuistoren gemeente Eindhoven. Nu de oplevering geweest is gaat het echte werk beginnen. Lees meer over het project en Simaxx in het artikel op de website van Impuls.

Citaat uit het artikel: Ook de vitaliteit van het gebouw en de installaties zelf verbetert dankzij smart building technology. Zo moet het softwareplatform Simaxx er bijvoorbeeld voor gaan zorgen dat alle data uit een gebouwbeheersysteem wordt geanalyseerd. Het systeem houdt de installaties in de gaten, herkent storingen en checkt doorlopend zaken die comfort, leefbaarheid en energieverbruik beïnvloeden. Dat heeft volgens Marc Gijsman, adviseur installaties bij de gemeente Eindhoven, ook positieve gevolgen voor het onderhoud. “Voorheen hadden we twee opties: er kwam een storingsmelding over een installatieonderdeel vanuit het gebouwbeheerssysteem of iemand meldde een afwijking of klacht”, legt Marc Gijsman uit. “In beide gevallen is er dan al een probleem ontstaan. Met innovatie software als dit kunnen we die klachten voor zijn. Door proactief te reageren op verbetermogelijkheden en onregelmatigheden, werken installaties duurzamer, stabieler en treedt er minder slijtage op. Zo voorkomen we onnodige kosten en energieverlies. Tegelijkertijd dragen we bij aan een verbeterd gevoel van comfort en een vitalere werkomgeving voor de gebruikers van het gebouw. Ook dat past volgens ons bij de duurzaamheidsgedachte.”

The proof of the pudding…

… is in the eating. Dit betekent dat de waardebepaling van een product mogelijk wordt gemaakt door er ervaring mee op te doen. Tijdens het onderzoek van Amalia (student Facility Management, Haagse Hogeschool) zijn de resultaten achterhaald van de inzet van Simaxx door gebruikers te interviewen. Uit de 300 projecten is een steekproef gedaan naar Simaxx’ usecases. In dit artikel nemen we u mee in de usecases en de resultaten van vijf projecten.

Simaxx usecases

Welke usecases kent Simaxx? Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de uitgevoerde inventarisatie onder de projecten.

Prestaties van duurzame energieopwekking Inzicht in energieverbruik Rendement warmte en koude opwekking Energie- efficiëntie en optimalisatie

 

Energieregistratie- en bewaking systeem (EBS)
Verplichte rapportage warmte koude opslag Leveringszekerheid en leveringskwaliteit Onderhoud inzicht

 

Prestatiegericht Binnenklimaat-inzicht
Binnenklimaat-verbetering Monitoring liften

 

Tapwatercondities (legionellabeheer) Duurzaamheids-dashboard Parijs klimaatakkoord

De resultaten

In de onderstaande tabel zijn de behaalde resultaten door het gebruik van Simaxx weergegeven. De resultaten zijn weergegeven op basis van de toepassing, gebruiker en de vraagstelling.

 

Toepassing Gebruiker Usecase Vraag
Resultaat
Kantoor

 

Property manager Binnenklimaatverbetering Het grafisch weergegeven van sensordata in dashboards
De property manager is verantwoordelijk voor het beheer van een esthetisch uniek pand. Het volledig met glas bedekte pand ziet er prachtig uit maar dit brengt ook nadelen met zich mee. De keerzijde is namelijk dat de zoninstraling op het glas zorgt voor een warmtelast. Met name in het tussen- en hoogseizoen leverde dit klachten op. Met de inzet van de applicatie op de aangebrachte sensoren toonde aan dat de temperatuur in de vliesgevel tot wel 50 graden Celsius kon oplopen. Doordat gebruikers de ramen in de pand openden, kwam deze warmte naar binnen en ontstonden er klachten. Met het inzicht is in combinatie met een aantal maatregelen is de temperatuur in het pand verbeterd.
Bijeenkomstgebouw

 

Adviseur Energie efficiëntie en optimalisatie Optimaliseren werking installaties
Een gemeente in Nederland heeft voor de verduurzaming en optimalisatie van haar maatschappelijk vastgoed, zoals onderwijs en sport, een werktuigkundig adviseur ingeschakeld. Uit de praktijk is gebleken dat installaties niet werken zoals gewenst, dit resulteerde in een lagere energie-efficiëntie en een slechter binnenklimaat. De adviseur houdt middels de inzet van het gebruiksvriendelijke en eenvoudige platform de prestaties van het gebouw in de gaten en voert optimalisaties door, eventueel in samenwerking met derden zoals de installateur. Simaxx geeft in haar platform door middel van een percentage aan in hoeverre installaties optimaal functioneren. Bij elke afwijking, gaat dit percentage omlaag. Door deze aanpassingen is de werking van installaties van 40% naar 80% gegaan.
Installaties

 

Exploitant Onderhoud inzicht Met minder resources meer installaties te beheren
De inzet van het toegankelijk en goed werkende platform geeft deze regisseur snel informatie over het energetisch- en installatietechnisch presteren van het pand. Simaxx is geïmplementeerd om klachten te voorkomen en optimaal onderhoud en beheer door te voeren. De toegevoegde waarde van de inzet van het platform is ‘zolang er niets is, geen actie te ondernemen’. Van reactief naar proactief onderhoud op basis van daadwerkelijk gemeten conditie van de installatie en systeem onafhankelijk onderhoud. Het resultaat is de verhoogde beschikbaarheid van gebouwinstallaties en pas handelen als het nodig is, maar voordat problemen ontstaan.
Museum

 

 

Aannemer Duurzaamheidsdashboard Investeringen in duurzaamheid verantwoorden
De maincontractor van dit multifunctionele gebouw heeft een design, build & maintain contract met de gebruiker en zet de applicatie in voor monitoring en verantwoording over het Breeam gecertificeerde gebouw. De toegevoegde waarde begon met de mogelijkheid om zelf dashboards te kunnen maken. Bij de oplevering van het gebouw is Simaxx geïmplementeerd. Dit resulteert in wekelijkse automatische analyseresultaten, die gezorgd hebben voor een substantiële tijdsbesparing in beheer. Tevens heeft het bijgedragen aan het creëren van een 0-situatie van het pand. De installaties draaien goed en er is nauwelijks uitval. De applicatie geeft de mogelijkheid om snel te kunnen inzoomen op het probleem en te anticiperen op zaken die inzichtelijk worden gemaakt. Een deel van het pand wordt gebruikt als museum en daarvoor is het beheersen van relatieve vochtigheid van groot belang. Met de inzichten uit de applicatie was het mogelijk om snel bij te sturen bij afwijkingen. Ook worden de duurzaamheidsprestaties van het pand getoond op het duurzaamheidsdashboard.
Monument

 

 

 

Onderhoudspartij Binnenklimaatinzicht Prestatiecontract monitoren
Het installatiebedrijf heeft een prestatiecontract met de eindgebruiker en eigenaar van het kantoor aangaande het binnenklimaat en de energetische prestatie. Voor wat betreft het binnenklimaat zijn eisen gesteld aan de temperatuur, CO2-gehalte en de temperatuur. Aangaande energie zijn afspraken gemaakt over het maximale gebouw- en gebruikers gebonden energieverbruik in kWh/m2 voor elektriciteit en m3/m2 voor gas. Bij het niet behalen van de prestatie wordt een boete in rekening gebracht conform het vijfjarige prestatiecontract. Het installatiebedrijf dat de applicatie gebruikt voor de uitvoering van het prestatiecontract heeft inmiddels ervaren dat het moderne platform bijdraagt aan het inzicht in fouten die anders niet gezien worden. Dit inzicht heeft klimaatklachten en daarmee boetes voorkomen. Tevens is voor de partijen inzichtelijk gemaakt dat het gebouw presteert conform het contract.

 

Lees meer over de ontwikkelingen in het vakgebied en Simaxx in onze Brochure en/ of neem contact op met het salesteam om u bij te laten praten over de opgedane kennis en resultaten in de projecten.

Amalia heeft voor haar studie aan de Haagse Hogeschool, opleiding Facility Management, onderzoek uitgevoerd naar behaalde resultaten van Simaxx. Hiervoor heeft klantinterviews gehouden en zijn opvallende resultaten naar voren gekomen.